Cuma dsturtuiesse cul COMPIUTER

Olivotti S.p.A. Servizio Clienti

Set segui le istrssiun chd duma t sbagli nn. Prima d tt cata n compiuter. Sta nn li a vard l mila lire, o a marcandelu al mrc, che pi o cati un rabadan chat fa gnn funzun e at ven vja ed campelu n tl cess dop cal meiz. Va a catelo dal Ragionier Purett, cal n barbis n sima ai compiuter (e suma nn se co n sima a sua fumna, n.d.r.). Dzmentia nn d cat-co l "giari". Che prima o pei ad vaen a taij, fusa nn che pr f gighi l gat. Adess che tsez purtatlu a c ficlu nn n sima al termu, che az fund la memoria cuma a fssa funtina.

Btlu n sla taula. Co d faj? Ciaguilu nn tant! Al pa na bunza da arznt, no?

Adess fica la spina, visca l video e lez co ai scritt. Tute le istrssion luma btaie n piemunteiz pr dt na man. Dat nandi, cot vardi? Sgnaca n tastin, fica l disch flesibil n tl pertuz. Pusa nn! Cot pusi? Tlaj gi desmentiate ch aji l disch rigid n drinta? Ciamlu! Ma nn cun la vuz. Sgnaca "ndrinta", pista "srt". Nn culli, cul sgiuri, asu! Cod vdi? N tbu!

Scutme, ciama l Ragionier Purett. Chiel, at mustra.

Ragionier Purett ltd Compiuter e nteligensa artificial
Cuncessiunari OLIVOTTI pr l Piemunt e la Provincia Granda
Via dle Paturgne 15 Robilant (CN)